رئیسی در مناظره انتخابات، ایجاد ۴ میلیون شغل در چهار سال دست یافتنی است

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مناظره انتخابات 1400