کد اختیار معامله

حواستون باشه برای گرفتن کد اختیار معامله ازتون چک میلیاردی نگیرن!
کارگزاری های بزرگ سمت اختیار معامله نمیرن.
چون کارمزد اختیار معامله خیلی پایینه
دو سامانه معروف برای اختیار معامله:
صحرا
انلاین پلاس
پیشنهاد ما به شما اینکه هم کد صحرا و هم کد انلاین پلاس رو بگیرید.
چون این سامانه مدت زیادی نیست راه اندازی شدن و ممکنه دچار نوسان بشوند.
bursical.com