پیچ و رولپلاک نما جهان فرود 09308877798

حتما برای پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما از راپل استفاده کنید.

راپل یک روش بسیار ایمن و کارامد میباشد.

پیچ و رولپلاک سنگ نما باعث محکم شدن سنگ ها میشود.

http://pich5.com/%d8%b1%d8%a7%d9%be%d9%84/