مجتبی کرمی

هنرمند خوشنویس بین الملل نقاش و گرافیست (بنیانگذار مرکز خوشنویسی بین الملل و گالری هنر بین الملل) فعالیت تخصصی هنری خود را از سالهای 1370 در زمینه نقاشی و خوشنویسی فارسی شروع نمود و همگام با تحصیلات آکادمیک خود وارد نقاشی و خوشنویسی غیر فارسی و در سبکهای خوشنویسی کاپرپلیت و گوتیک زیر نظر استاد حمید رضا ابراهیمی آغاز کرد و در سال 2007 مدرک هنری خود را در انجمن هنری CLAS لندن با درجه ممتازی دریافت نمود.