شرایط انتخاب ریاست خانواده

ریاست خانواده طبق قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی با چه شخصی میباشد ؟ ایا قانونگذار برای این موضوع تعیین تکلیف نموده یا خیر ؟ ایا تعیین این موضوع تضادی با اصل تبعیض جنسیتی ندارد ؟