پوست اندازی صدپا را ببینید

رشد بندپایان به پوست اندازی وابسته است. آن ها از این طریق رشد کرده، به بلوغ می رسند و تولید مثل می کنند. برای ممانعت از رشد و تولید مثل این موجودات باید از سموم مخصوص دفع صدپا و هزارپا استفاده کنید برای خرید به سایت www.mihansam.com مراجعه کنید.
شماره های تماس: 09145562020 _ 04432251817