شخصیت شناسی براساس فرم لب

افرادی که لب پایین بزرگتری دارند این افراد به دنبل هیجان بوده و بسیار کنجکاو هستند .
لب های گوشتی اما کوچک : اغلب افرادی خودخواه ولی مهربان هستند .
لب هاب بسیار باریک : افرادی بسیارفعال و پر انرژی هستند .
لب های باریک : دوستدار تنهایی و سفر هستند .

برای جزییات بیشتر ویدیو را تا انتها مشاهده کنید .