چگوآرا 2 - Che: Part Two 2008

سینمایی - چه ( گوارا ) 2 - Che: Part Two 2008 - فیلم به مبارزات جنبش ۲۶ ژوئیه به رهبری فیدل کاسترو و با همراهی ارنستو چگوارا که یکی از شمایل های قرن بیستم است پرداخته که به سرنگونی رژیم ژنرال باتیستا در کوبا انجامید ... - Gap.im/nama66