کارتون اسکار / جوجه کامل

اسکار با جوجه ای کمی دوست شده است و همین باعث شده او در کتاب های خوب جوجه ها قرار بگیرد! شاید کمی خیلی خوب باشد .