فیلم ماجرای عدم حضور پویول در برنامه فردوسی پور

فیلم ماجرای عدم حضور پویول ستاره ورزشی در برنامه عادل فردوسی پور که به دلیل نامناسب بودن ظاهر پویول این ستاره با معرفت ورزشی بوده است ! موهای پویول، مانع حضور وی مقابل عادل فردوسی پور شد !