دلیل تفکیک فلزیاب

دلیل تفکیک فلزیاب
دلیل تفکیک فلزیاب در عمق زیاد برای طلا GOLD برگرفته از نوع شرایط طراحی مدار ان فلزیاب METAL DETECTOR میباشد و تفکیک طلا یا تشخیص طلا در عمق زیاد با وجود تشخیص مغناطیس فلزات در فلزیاب انجام شدنی نمی باشد و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری از جریان تشخیص و تغییرات میدان مغناطیس بهره میبرد که این موضوع موجب میگردد که این دسته فلزیاب و دستگاه نتواند طلا GOLD در عمق زیاد تشخیص داده و مشخص نماید.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34