افشای راز شعبده بازی گروه مدریک در مرحله دوم عصر جدید

گروه مدریک یا محمد حیدری و خواجی در مرحله دوم عصر جدید شرکت کردند و چهار رای سفید داوران را گرفتند