فلزیاب تابش انرژی یا تشعشع حاصل فرکانس در اطراف

طلا از دسته فلزاتی است قدرت جذب و تابش ذرات الکترونی بالائی را دارا است و انرژی خاص خود را در تابش و جذب دارا است
البته طلا که مدت زمانی طولانی در یک محدوده در زیر زمین قرار گرفته باشد سطح گسترش از شرایط انرژی و میدان الکتریکی و تابش انرژی با تشعشع خود را با اطراف تبادل و منتشر مینماید