چهارمين گروه داوطلبان برای تزریق واکسن ایرانی کرونا

چهارمین گروه داوطلب امروز دوشنبه (۲۲ دی) واکسن ایرانی کرونا را در یافت می‌کنند.