توضيحات جالب استاد درباره خواص آيات و اذکار و علت برآورده نشدن آن خواص

توضيحات جالب استاد درباره خواص آيات و اذکار و علت برآورده نشدن آن خواص