بالانس فلزیاب پالسی

بالانس فلزیاب پالسی
فلزیاب پالسی PI در روش حرکتی بالانس خود را از دست می دهد بخصوص زمانیکه حساسیت تنظیم فلزیاب پالسی برای کاوش طلا یا فلزات در عمق زیاد افزایش داده شود و این شرایط تنظیمات در حساسیت بالا یا حساسیت زیاد جریان ولتاژ در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی نسبت به پتانسیل ثابت مربوط به جریان نیرو حساس شده و تعادل متناسب نسبت به همراه نداشته و در حین حرکت ثبات و بالانس خود را از دست می دهد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34