روز پدر مبارک

روز تولد حضرت علی، روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه: روز موجود با محبتی به نام #پدر ...
ولادت حضرت علی (ع) و روز مرد و پدر مبارک
روح پدران آسمانی شاد
www.soorsatan.com
animation by Jiaqi Wang