نقشه راه احیای زاینده رود در شورای عالی آب تدوین و به تصویب رسیده است

نقشه راه احیای زاینده رود در شورای عالی آب