جزئیات تغییرات جدید در کابینه دولت

جزئیات تغییرات جدید در کابینه دولت سیزدهم
بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: اولین تغییر در سازمان برنامه و بودجه میباشد، جناب آقای منظور به دلیل تخصص و سوابق مثبت عملکردی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شدند.