هواپیما در هنگام فرود آمدن در فرودگاه سقوط می کند و منفجر می شود

هواپیما در هنگام فرود آمدن در فرودگاه سقوط می کند و منفجر می شود