ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS---
https://download-thesis.com/product/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88/