سوله در تهران - 22220266-021

شاید نتوان پاسخ روشنی برای این سؤال یافت که چه تعداد سوله در تهران تا کنون ساخته شده و یا اکنون مشغول به کار هستند؛ اما قطع به یقین تعداد آنها کم نیست و هر روز نیز بر شمار آنها افزوده می شود. سوله بدون تردید بهترین نوع فضاسازی مدرن برای مشاغل پیشرفته امروزی به شمار می آید و تقریباً تمام زیر شاخه های صنعت و تولید، به این نوع فضای بهینه نیاز مبرم دارند. نظر به جایگاه مهم پایتخت در حفظ پویایی تولید کشور، ساخت سوله در تهران از دیرباز مورد توجه ویژه قرار داشته است.
بانک سوله ایران - 22220266-021