در مدینه (سید المظلوم حضرت صادق) علی فانی | Urdu & English Subtitle

در مدینه بین کوچه بهر مادر ناله کردم
سید المظلوم حضرت صادق
با صدای علی فانی
ویژه شهادت و سوگواره رئیس مکتب شیعه امام صادق علیه السلام بازیرنویس ترجمه اردو، انگلیسی و متن فارسی

In Madina (Dar Madineh)- Sayed ul Mazlom Hazrat Sadigh - Voice: Ali Fani
with Urdu, English & Farsi (Persian) Subtitle translation 2018