فرآیند انار

Aweta یک رهبر جهانی در درجه بندی فناوری است. هنگامی که نوبت به انار می رسد ، Aweta بر توانایی درجه بندی توسط نقص خاص از جمله ترک ، آفتاب سوختگی ، زخم و قلب سیاه در میان سایر نقص ها تمرکز کرده است.
سردخانه