برای کودکانمان ، کاردستی بسازیم .

ویدئوی تقدیمی ، مجموعه ای از طرح های
کاردستی ، ویژهٔ کودکان است .
با الهام از این ایده ها ،
ضمن ساخت کاردستی ، می توانید ؛
اتاق دلبندانتان را هم ؛
به وسیلهٔ آن ها ، تزئین کنید .
وسایل استفاده شده ،
در ساخت این کاردستی های کودکانه ،
کاغذهای رنگی ، مقوّا ، چوب بستنی ،
در بطری های آب معدنی ، ظروف یکبار مصرف
، و ... است .