معراج نادر از انوشیروان عادل یا آدمیرال چندلر؟

معراج نادر از انوشیروان عادل یا آدمیرال چندلر؟ - دکتر حسن عباسی - سالگرد شهادت شهید نادر مهدوی
بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس بوشهر - ۱۶ مهر ۱۴۰۰ https://Gap.im/jahad66 - https://eitaa.com/jahad66