آخرین اخبار کرونا

مجموع بیماران کرونایی از مرز ۳۰۰ هزار نفر گذشت