بسته بودن مرز ایران و عراق برای مسافران

مرز ایران و عراق فقط برای مسافران بسته است