انیمیشن خر تو خر ؛ قسمهای حقوق بشری آمریکا و دم خروس

پشت پرده ادعاهای حقوق بشری برخی سازمانهای بین المللی را در انیمیشن طنز خر تو خر ببینید.