زیباترین سایبان چادری حیاط

شرکت سایبان سازه چادری غشا مجری وطراح ایده های نوین سقف و سایبان جهت هرنوع کاربری باتکنولوژی غشا پیش تنیده دارای الیاف پلی استر با رویه pvcو مواد انتی uvمیباشد.پیش تنیدگی به سایبان رفتار سازه ای میبخشد و باعث میشود سایبان دربرابر باد وبرف و باران محافظت شود مانند و مواد انتی uvمانع از پوسیدگی و رنگ پریدگی سایبان میشود.