هدای میوه های مرغوب توسط نیکوکار عزیزمان

️شایان ذکراست،نیکوکارعزیزمان هرساله تمامی محصول باغ خودرابه خانواده بزرگ نورالزهرا(س) هدیه می کنند️