شرایط تحصیل همزمان در دو رشته در دانشگاه های مختلف چگونه است؟

بسیاری از افراد دوست دارند تا به جای یک رشته، در دو رشته تحصیل کنند و ادامه تحصیل دهند. اما شرایط و ضوابط متفاوتی برای این کار وجود دارد و برای دانشجویان ممتاز در دانشگاه های مختلف، متفاوت است.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81/