آبکاری آلومینیوم

آبکاری آلومینیوم
https://www.paralco.ir/%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85/
آنودایزینگ یا آبکاری آلومینیوم به گروهی از فرآیندها گفته می شود که سختی و مقاومت در برابر سایش را افزایش می دهند ، ظاهری درمانی ایجاد می کنند و با تشکیل یک لایه نازک اکسید روی قطعات آلومینیوم ، برخی از خصوصیات فیزیکی آن را تغییر می دهند.
https://youtu.be/fTdvMyKFw5E
مکانیسم عملکرد کلی این است که جریان مستقیم برق از مایع الکترولیت مناسبی عبور می کند که در آن
آلومینیوم آند است و فلز مناسب دیگر کاتد است.

https://www.paralco.ir/%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85/