تقویت فن بیان و سخنرانی

یکی از مهارتهای ضروری در دنیای امروز مهارت فن بیان و سخنوری است . یکی از راههای تقویت فن بیان و سخنرانی تمرین مقابل جمع است . در دوره فن بیان و سخنوری سخن سبز افراد شرکت کننده هرجلسه مقابل جمع صحبت می کنند . تقویت فن بیان و سخنرانی از طریق تمرین ضبط صدا و گوش دادن به ان اتفاق می افتد .

http://sokhanesabz.com/%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86- %da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/