سرقت موبایل پیشگیری از دزدی خفت گیری تلفن همراه گوشی قاپی نیروی انتظامی ناجا

سرقت موبایل پیشگیری از دزدی خفت گیری تلفن همراه گوشی نیروی انتظامی ناجا توصیه ها و آموزش پلیس پیشگیری تهران بزرگ در خصوص خفتگیری مبایل
کارگردانی تصویربرداری و تدوین : ادیک هارطونیان