ناراحتی آدم‌ها را جدی بگيريد دلخوري از آنها فرد جديدي را ميسازد

ناراحتی های ادم ها را جدی بگیرید!
دلخوری از انها فرد جدیدی را می سازد!
وقتی کسی را ناراحت می کنید
به راحتی از کنارش نگذرید!
سعی کنید انقدر ادمهای مقابلتان را بشناسید که از تک تک حرفهایشان تشخیص دهید کی و کجا ازرده خاطر شده اند
و دلجویی کنید تا رفع شود
ناراحتی هایی که روی یکدیگر تلنبار میشوند از ادمها تنها افرادی سنگدل میسازند که تمامی قلبشان با دلخوری و ناراحتی هایشان از دیگران پر شده است و دیگر جایی برای عشق و احساس ندارند!
دلخوری های ادمها را جدی بگیرید،
قبل از انکه از دستشان بدهید و ترکتان کنند!