توصیه وزیر کشور به مردم در آستانه انتخابات مجلس

رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: هموطنان عزیز، اول وقت برای رای دادن اقدام کنند. اگر رای گیری به آخر وقت و بعد از ساعت ۱۲ شب کشیده شود، غیرقانونی است. منبع: yjc