دانلود آهنگ امید روزگارم منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ امید روزگارم منوچهر زنگنه
https://bamiseda.ir/?p=23797
ایخوی بیای دیارم امید روزگارم

شو تا سحر بیارم ای گل نازم

مو بی تو خو ندارم مو داد ای برارم

کار کسی ندارم قبله نمازم

هر روز که ایخوی بیوی یه بونه سیم ایاری