دیسپلازی مفصل ران در لگن

در این ویدیو در مورد دیسپلازی مفصل ران که موجب تغییر شکل آن میشود صحبت میشود و انواع اعمال جراحی استئوتومی که برای درمان این دیسپلازی ها بکار برده میشوند بررسی میگردند. اعمال جراحی مانند استئوتومی سالتر و استئوتومی گنر، استئوتومی کیاری یا استئوتومی پمبرتون