علت صدا ندادن اسپیکر

اگر شما هم با مشکل صدا ندادن اسپیکر مواجه شده اید و به دنبال راهکاری برای آن می گردید توصیه میکنم این ویدیو از آی پی امداد را تماشا کنید.
لینک:
https://ipemdad.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1/