اعتماد به سایت ها

اعتماد به سایت ها
اگر با یک نفر دعوا کرده باشیم از چه راه و چه سایتی می توانیم شکایت کنیم؟ لازم به ذکر است که در چنین مواقعی ممکن است یک راه حل ابتدایی ارائه بدهند مثلا بگویند که به دفتر الکترونیک قضایی مراجعه کنید اما این که محتوای این شکایت را چگونه تنظیم کنیم که بتواند حق شما را پوشش بدهد خیلی مهم است و شما نمی توانید از طریق سایت به هدف خود برسید. دوم اینکه این مسئله مثل زخمی می ماند که شما برای درمان آن مجبور هستید نزد دکتر بروید ابتدا شما می توانید برای این که زخم درد نیاید و یا مسکن آن زخم شود یک کاری کنید اما درمان دراز مدت به دکتر نیاز دارد و شما نمی توانید به سایت ها مراجعه کنید. سوال این جا است که ما نمی توانیم به سایت ها مراجعه کنیم؟ خیر شما نمی توانید به سایت ها اعتماد کنید.
منبع: https://hamyanedalat.com/