فلزیاب ترکیبی وی ال اف

فلزیاب ترکیبی وی ال اف
فلزیاب ترکیبی وی ال اف VLF نیز مانند فلزیاب پالسی PI دارای شرایط وضعیت یک فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI در کنار تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD نمی باشد و فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی که با عدد VDI عمل نماید و بعنوان فلزیاب ترکیبی ارائه گردد نمی تواند فلزیاب ترکیبی از نوع فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی واقعی باشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34