جزییات شناسایی ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی گفت: ۲۷۵۴واحد مسکونی خالی داریم که از این تعداد حدود ۱۰۵ هزار واحد مسکونی مشکوک به خانه خالی هستند.