انحصار وراثت

برای تعیین ارث و میراث هر فرد پس از مرگ ، ابتدا باید وارث مشخص شود. بررسی این موضوع توسط مرجع قانونی و انطباق با تشریفات مقرر در قانون "انحصار وراثت" و آرا داده شده "گواهی انحصار وراثت" نامیده می شود.
برای صدور گواهی انحصار وراثت ، باید به شورای حل اختلاف آخرین اقامت دائم متوفی مراجعه کنید. با این حال ، لازم به ذکر است که اختلافات مربوط به نسب ، وصیت ، ولایت یا موقوفاتی که ممکن است پس از مرگ متوفی بوجود آیند ، در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنين اختلافاتی را حتي با توافق طرفين قابليت طرح در شوراي حل اختلاف ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به vakilpaye1.com مراجعه کنید.