عاشقان ایستاده می میرند

عاشقان ایستاده می میرند - فعالیتهای مدافعان حرم ( زینبیون ) و شهید صدر زاده در آزاد سازی حلب - - Gap.im/jahad66