ماهواره‌ جدید ایران در آینده نزدیک به فضا ارسال می‌شود

معاون طراحی و تضمین ماموریت پژوهشگاهی فضایی ایران از ارسال ماهواره پارس ۲ به فضا در آینده ای نزدیک خبر داد.