روحانی: هر‌ کس مردم را از صندوق رای دلسرد کند از امام فاصله دارد

روحانی: هر‌ کس مردم را از صندوق رای دلسرد کند از امام فاصله دارد