سمینارهای رایگان خویشتن دوستی: من هر روز تکرار می شوم https://www.aparat.com/v/ofHhp

همه ما هر روز یکسری کارها را تکرار می کنیم این کارها بسیار محدود هستند آن ها را یادداشت کنیم و رویشان کار کنیم
ویدیوهای کامل در
https://www.aparat.com/v/ofHhp
As long as the cage is not within us, we can not restrict anyone

As long as the cage is not within us, we can not restrict anyone...

https://www.aparat.com/v/ofHhp

https://www.instagram.com/p/BzffHXTHk-WisX3MPAo6lOjU50TXEKL4QZRf5w0/

https://twitter.com/jahangirazad5

Reply