اجرای گروه اعجوبه‌های کوچک در مرحله دوم عصرجدید

همه معادلات جسمی رو جابه‌جا کردن! حیرت رو ضربدر مهارت و تلاش کنین، می‌شه این اجرا!