ماجرای شاسی بلند را رسانه ضد انقلاب مطرح کرد

امیر آبادی فراهانی ، عضو هیات رئیسه مجلس: این موضوع بی تقوایی است و اول بار یک رسانه ضدانقلاب آن را منتشر کرد! منظور نماینده قزوین فقط برای سرکشی نمایندگان به روستاهای دورافتاده بوده است و درخواستی در این باره نداده است